CONTACT 

ADRES

Lindengouw 43

1351 LD Almere Haven

CONTACT

06 25056686

OPENINGSTIJDEN

Uitsluitend geopend op afspraak. 

© 2017 by Live, Love & Nails.

MEER INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Live. Love & Nails. en een cliënt waarop Live. Love & Nails. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Live. Love & Nails.

Live. Love & Nails. zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Live. Love & Nails. zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Live. Love & Nails. melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Live. Love & Nails. 50% van de prijs voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Live. Love & Nails. de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken prijs berekenen. Live. Love & Nails. moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in Live. Love & Nails.

 

4. Betaling

Live. Love & Nails. vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Live. Love & Nails. vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en op social media, aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

5. Personeel bij Live. Love & Nails.

Live. Love & Nails. heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Live. Love & Nails. dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling de medewerkers van Live. Love & Nails. niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Live. Love & Nails.

 

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Live. Love & Nails. vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Live. Love & Nails. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Live. Love & Nails. neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Live. Love & Nails. behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Live. Love & Nails. zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Geheimhouding

Live. Love & Nails. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Live. Love & Nails. verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

Live. Love & Nails. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Live. Love & Nails. is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Live. Love & Nails. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Live. Love & Nails.

 

9. Garantie

Live. Love & Nails. geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de

producten. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven op de website, niet heeft opgevolgd.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

10. Beschadiging & diefstal

Live. Love & Nails. heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Live. Love & Nails. meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk (mail, Whatsapp, SMS) gemeld worden aan de eigenaar van Live. Love & Nails. en de behandelende stylist. Live. Love & Nails. moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Live. Love & Nails. de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Live. Love & Nails. en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich bij Live. Love & Nails. behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Live. Love & Nails. het recht de cliënt de toegang tot Live. Love & Nails. te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Live. Love & Nails. en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

14. Betalingen rondom cursussen

Live. Love & Nails. zal bij het plannen van een cursusdatum aangeven hoe de betaling zal verlopen. 3 weken voorafgaand aan de cursus ontvangt de cliënt een factuur voor de aanbetaling van de cursus. De aanbetaling is 40% van het totaalbedrag van de afgesproken cursus. Deze factuur moet binnen 7 dagen voldaan zijn, bij het niet tijdig voldoen van de aanbetaling is Live. Love & Nails. genoodzaakt de afgesproken cursus te annuleren/verzetten. Het resterende bedrag kan per pin voldaan worden in de salon op de datum van de geplande cursus.

Cursussen kunnen tot 7 dagen voorafgaand aan de geplande datum geannuleerd worden door de cliënt, indien de cliënt de cursus binnen 7 dagen voorafgaand aan de geplande datum zal annuleren, betalen wij de aanbetaling niet terug.